top of page
הנגב המערבי

הפעילות שלנו, שמתבצעת בשיתוף גופי שלטון מקומי, מלכ"רים לפיתוח כלכלי ובכירים בחברות המובילות במשק, מסייעת לחזק את כושר התחרות של עסקים מקומיים, ובדרך זו מגדילה את התוצר המקומי ומאפשרת ליצור ולשמר מקומות עבודה חדשים 

pic.jpg

החזון שלנו

ליצור מערכת בת-קיימא שתסייע לעסקים קטנים-בינוניים בסקטורים המסורתיים בישראל לשפר את הפיריון, להטמיע חדשנות ולשפר את כושר התחרות שלהם.

המטרות שלנו 

 • לסייע לעסקים קטנים-בינוניים להטמיע חדשנות, לשפר את הפיריון ולשפר את כושר התחרות שלהם.

 • להוות גוף ידע והדרכה: לגופים ממשלתיים ומקומיים בנושא בניית תוכניות סיוע אפקטיביות לעסקים; ולעסקים קטנים-בינוניים: בנוגע לתהליכי הטמעת חדשנות.

 • לרתום חברות עסקיות מובילות, אנשי מקצוע ו"צעירים מוכשרים" לסיוע לעסקים קטנים-בינוניים.

מדידה ותוצאות

 

המדידה מתבצעת במספר שלבים:

 1. שלב ראשון - הגדרת מטרות ברורות לפרויקט, והתוצרים הנדרשים כדי לממשן.

 2. שלב שני - מדד ביצוע: האם הושלמו כל התוצרים שהובטחו?

 3. שלב שלישי - שאלון איכותני: עד כמה התוצרים פרקטיים ויסייעו לממש את המטרות? במקביל, העסק נכנס לתוכנית ליווי ומעקב של שנתיים עם שיחות תקופתיות.

 4. שלב רביעי - לאחר שנה - מדד הטמעה - כן/לא, בהתאם לסוג הפרויקט.

 5. שלב חמישי - לאחר שנתיים - גידול בפיריון (הכנסה לעובד) ביחס לשנת הבסיס.

 

תוצאות עד היום:

 • ב-100% מהפרויקטים עמדנו במדד הביצוע.

 • שאלון איכותני - ממוצע של 6.2 מתוך 7.

 • מדד הטמעה - 84% מהעסקים הטמיעו את השינויים שהומלצו.

 • גידול בהכנסה לעובד - בממוצע 7.2% בשנה הראשונה ו-12.4% בשנה השנייה (ביחס לשנת הבסיס).

 

bottom of page